Hlavná navigácia

Navigácia iné položky

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

zápis do 1.ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 1. až 9. apríla 2021

  • formou elektronickej prihlášky, ktorá bude zverejnená 1. apríla 2021 na stránke školy

alebo

  • osobne ( bez dieťaťa) v dňoch 8. a 9. apríla 2021 v čase od 8.00 do 16.00 hod. v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete vyplniť elektronickú prihlášku.

V prípade osobnej účasti rodiča na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Rodičia, ktorí zapíšu svoje dieťa formou elektronickej prihlášky predložia občiansky preukaz a rodný list dieťaťa na overenie údajov po vyzvaní školou.

Prihlášku vyplnia aj rodičia dieťaťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Prosíme rodičov o dôsledné vyplnenie prihlášky, nakoľko údaje z prihlášky sa zobrazia v databáze školy.  Údaje je potrebné vyplniť s diakritikou podľa rodného listu a miesto trvalého pobytu uviesť podľa občianskeho preukazu.

Ak si rodič nie je istý, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť, informácie o tom, čo by mal prvák zvládať, nájdete na stránke školy v sekcii Činnosť školského špeciálneho pedagóga, resp. TU.

Ak dieťa dovŕši 6 rokov do 31.8.2021 a nedosiahlo školskú zrelosť, rodič môže požiadať riaditeľa/ riaditeľku MŠ o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. 

V našej škole sa vyučuje cudzí jazyk v rámci jednej disponibilnej hodiny už v prvom a druhom ročníku. Skupina nemeckého jazyka bude otvorená len v prípade dostatočného záujmu a naplnená do maximálneho počtu.

Do poznámky môžete uviesť aj iné potrebné informácie o dieťati alebo požiadavky na vedenie školy, napr. zaradenie do triedy s kamarátom, na ktoré sa budeme snažiť prihliadať.

Pre zapísané deti budú zakúpené zošity k šlabikáru, matematike a anglickému jazyku. Poplatok uhradia rodičia pri podpise prihlášky, ku ktorému budú neskôr školou vyzvaní.

Ak máte nejaké ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom (skola@zshutnsnv.edu.sk).

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a úzku spoluprácu v tomto náročnom období.

 

Vedenie školy

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Nezabudnite priniesť vytlačenú a podpísanú prihlášku v deň zápisu do školy.

 

Ďakujeme

Kontakt

  • Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
    Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
  • +421 53 32 496 11

Fotogaléria

Prihlásenie do EDUPAGE

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím